Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Informácie o správe údajov
Základné zmluvné podmienky
Podmienky a pravidlá

Podmienky a pravidlá

1. PREHĽAD

Vitajte na stránke netOptika.sk

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť eOptika s.r.o. Naše kontaktné údaje sú uvedené v časti Kontaktné informácie. Ako "našu webovú stránku" definujeme všetky digitálne produkty a služby, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom webových stránok, mobilných aplikácií a akýchkoľvek iných digitálnych alebo fyzických kanálov. Návštevou našej stránky a/alebo nákupom od nás sa zapájate do našej "Služby" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ("Podmienky služby" a "Podmienky nákupu", spoločne označované ako "Podmienky") vrátane tých ďalších podmienok a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo ktoré sú k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu.

Pred používaním tejto webovej lokality by ste si mali prečítať tieto Podmienky poskytovania služieb a Podmienky nákupu (spoločne označované ako "Podmienky"). Váš prístup na našu webovú lokalitu a jej používanie, ako aj zadanie objednávky je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Nepokračujte v používaní webovej stránky, ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto stránke.

Podmienky poskytovania služieb
Podmienky predaja
2. DEFINÍCIE A ROZSAH PÔSOBNOSTI

V celej lokalite sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na spoločnosť eOptika s.r.o., ktorá ponúka túto lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto lokality vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia tu uvedené.

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a všetky ostatné osoby, ktoré pristupujú na webové stránky alebo ich používajú.

Podmienky sa vzťahujú aj na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do súčasného obchodu.

Na niektoré voliteľné doplnkové služby, ktoré sa zvyčajne ponúkajú ako doplnok k bežným službám, ktoré vykonávame na celej tejto webovej lokalite, sa môžu vzťahovať ďalšie podmienky. Tieto podmienky vám oznámime skôr, ako sa rozhodnete ich využívať alebo nevyužívať.

Tento dokument je prekladom z pôvodnej verzie v angličtine, ktorú si môžete pozrieť tu. Tento preklad poskytujeme len na pohodlné účely a v prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito dvoma verziami je rozhodujúca pôvodná verzia v anglickom jazyku.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB
3. LICENCIA A PRÍSTUP

Pod podmienkou, že budete dodržiavať tieto Podmienky, vám spoločnosť eOptika s.r.o. udeľuje licenciu na prístup a osobné a nekomerčné používanie aktuálnej webovej stránky.

Hlavným účelom našej webovej stránky a služieb je pomôcť jednotlivcom získať správnu pomoc pri korekcii zraku. Primárnou formou je maloobchodný predaj určitých položiek na korekciu zraku, ktorých nákup sa riadi Podmienkami nákupu.

Žiadnu z našich služieb nesmiete používať (i) na podvodné účely alebo v súvislosti s trestným činom alebo inou nezákonnou činnosťou, alebo (ii) na spôsobenie obťažovania, nepríjemností alebo úzkosti.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu, zrušiť účty alebo odstrániť či upraviť obsah, ak porušujete platné zákony, tieto Podmienky používania alebo akékoľvek iné platné podmienky, usmernenia alebo zásady

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu účtu, počítaču a zariadeniam a v rozsahu povolenom platnými zákonmi súhlasíte s prevzatím zodpovednosti za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia pod vaším účtom alebo heslom. Ste zodpovední za to, že údaje, ktoré nám poskytnete, sú správne a úplné, a za to, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vo vami poskytnutých informáciách. K väčšine informácií, ktoré ste nám poskytli, vrátane nastavení vášho účtu, máte prístup a môžete ich aktualizovať v oblasti Váš účet na webovej lokalite.

Môžeme vám tiež poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vstup. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k takýmto nástrojom poskytujeme "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s ním súvisiacu. Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami, za ktorých nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a že ich schvaľujete.

5. PRIVATIZÁCIA

Aby ste pochopili naše postupy, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi používanie našich služieb.

6. PODMIENKY PREDAJA

Keď použijete našu webovú lokalitu na zadanie obchodnej objednávky, váš vzťah s nami sa bude riadiť aj našimi dodatočnými podmienkami predaja. Prečítajte si tieto zásady, aby ste porozumeli našej kúpnej zmluve, vašim právam a našim postupom.

7. INFORMÁCIE NA STRÁNKE

Materiály na tejto stránke slúžia len na všeobecné informácie a nemali by ste sa na ne spoliehať ani ich používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie na tejto webovej lokalite boli správne, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť; nezaväzujeme sa ani zabezpečiť, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiál na nej bude aktualizovaný. Príležitostne sa na našej webovej lokalite môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie na našej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Nenesieme zodpovednosť za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej stránke.

8. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Pokiaľ nie je uvedené inak, vlastníme práva duševného vlastníctva na všetky materiály uvedené na tejto stránke. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené.

Udeľuje sa vám obmedzená licencia na prezeranie a používanie materiálov na našej webovej lokalite a/alebo na tlač alebo ukladanie stránok z tejto lokality pre vaše osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Bez nášho výslovného písomného súhlasu máte výslovne zakázané všetky nasledujúce činnosti: používať naše obchodné značky a ochranné známky; (opätovne) publikovať akýkoľvek materiál na webovej lokalite v akomkoľvek médiu; reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál na akýkoľvek iný účel ako na vlastné osobné použitie; Predávať, udeľovať sublicencie, distribuovať a/alebo akýmkoľvek spôsobom komercializovať akýkoľvek materiál webovej lokality, Verejne predvádzať alebo zobrazovať akýkoľvek materiál webovej lokality, Používať túto webovú lokalitu spôsobom, ktorý poškodzuje alebo by mohol poškodzovať túto webovú lokalitu, Používať túto webovú lokalitu v rozpore s platnými zákonmi a predpismi alebo spôsobom, ktorý vedie k alebo ktorý by mohol mať za následok poškodenie webovej lokality alebo akejkoľvek osoby alebo podnikateľského subjektu, Zapojenie sa do akéhokoľvek získavania údajov, zberu údajov, extrakcie údajov alebo akéhokoľvek iného podobného typu činnosti súvisiacej s touto webovou lokalitou alebo počas používania tejto webovej lokality Používanie tejto webovej lokality na zapojenie sa do akéhokoľvek typu reklamnej alebo marketingovej činnosti; Vytváranie a/alebo zverejňovanie vlastnej databázy, ktorá obsahuje podstatné časti akýchkoľvek materiálov našej webovej lokality (napr. napr. naše ceny a zoznamy produktov).

Bez predchádzajúceho a výslovného písomného súhlasu tiež nesmiete vytvárať rámy okolo našich webových stránok alebo používať iné techniky, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad nášho duševného vlastníctva, webovej lokality, našich ochranných známok, log alebo iných vlastníckych informácií (vrátane obrázkov, textu, rozloženia stránky alebo formy) a akýchkoľvek meta značiek, softvérového kódu alebo akéhokoľvek iného skrytého textu.

9. HODNOTENIA A KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV

Niektoré časti tejto webovej lokality ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory, informácie, materiály a údaje (ďalej len "komentáre") v oblastiach webovej lokality. Komentáre pred ich zverejnením na webovej lokalite nepreverujeme, neupravujeme, nezverejňujeme ani neskúmame a komentáre nevyjadrujú názory ani stanoviská spoločnosti eOptika s.r.o., jej zástupcov ani pridružených spoločností. Komentáre vyjadrujú pohľad a názor osoby, ktorá takýto pohľad alebo názor zverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesieme zodpovednosť za komentáre ani za žiadne straty náklady, zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a alebo utrpené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa komentárov na tejto webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť všetky komentáre, ktoré podľa vlastného uváženia považuje za nevhodné, urážlivé alebo inak porušujúce tieto podmienky.

Zaručujete a vyhlasujete, že: ste oprávnení uverejňovať komentáre na našej webovej lokalite a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy; komentáre neporušujú žiadne právo duševného vlastníctva, vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok, ani iné vlastnícke práva tretích strán; komentáre neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál alebo materiál, ktorý je zásahom do súkromia; komentáre nebudú použité na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvykov alebo prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonnej činnosti.

Týmto nám udeľujete nevýhradnú bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

10. INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť zašlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti zašlete tvorivé nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej spoločne len "komentáre"), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám zašlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) vyplácať náhradu za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky služby.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, práva na súkromie, osobnostné práva alebo iné osobné alebo vlastnícke práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebudú obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadne záväzky za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo tretia strana.

11. HYPERLINKING

Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše webové sídlo bez predchádzajúceho písomného súhlasu: Vládne agentúry; Vyhľadávače; Spravodajské organizácie; Distribútori online katalógov, keď nás uvedú vo svojom katalógu rovnakým spôsobom, ako je hypertextový odkaz na webové stránky; a výrobcovia produktov, ktoré predávame.

Môžeme zvážiť a podľa vlastného uváženia schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií, ako sú: ziskové obchodné podniky, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcej skupine; spotrebiteľské a/alebo obchodné združenia a informačné zdroje; komunitné webové stránky a iné digitálne skupiny a publikácie; združenia alebo charitatívne organizácie; distribútori online adresárov; internetové portály; vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia. Ak máte záujem o prepojenie na našu webovú lokalitu, oznámte nám to zaslaním e-mailu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia vás požiadať o odstránenie všetkých odkazov alebo konkrétneho odkazu na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na základe takejto žiadosti okamžite odstránite všetky odkazy na naše webové sídlo.

Môžeme sa tiež rozhodnúť umiestniť odkazy na naše webové sídlo na vaše webové sídlo, kým nám to nepovolíte. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý sa objaví na vašom webovom sídle. Súhlasíte s tým, že nás odškodníte a budete nás brániť pred všetkými nárokmi vyplývajúcimi z vašej webovej lokality alebo založenými na nej. Ak sa vám akýkoľvek odkaz na našom webovom sídle alebo na ktoromkoľvek prepojenom webovom sídle zdá z akéhokoľvek dôvodu nevhodný, mali by ste nás o tom kontaktovať.

Nezodpovedáme za žiadnu škodu alebo ujmu súvisiacu s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými lokalitami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretej strany a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali adresovať tretej strane.

12. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani neručíme za to, že vaše používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu na neurčitý čas odstrániť alebo ju kedykoľvek zrušiť bez toho, aby sme vás o tom informovali.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služby, sú (s výnimkou prípadov, keď to výslovne uvedieme) poskytované "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" pre vaše použitie, bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv.

My, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, osobitné alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlých príjmov, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), prísnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúcich z vášho používania služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo za akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akejkoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknutej v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na ich možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

Spoločnosť EOptika a jej pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za (i) straty, ktoré neboli spôsobené porušením z našej strany, alebo (ii) akékoľvek obchodné straty (vrátane straty zisku, príjmov, zmlúv, očakávaných úspor, údajov, dobrého mena alebo zmarených výdavkov), alebo (iii) akékoľvek nepriame alebo následné straty, ktoré ste vy ani my nemohli predvídať pri uzatváraní zmluvy o predaji produktov z našej strany pre vás.

Zákony niektorých krajín neumožňujú niektoré alebo všetky vyššie uvedené obmedzenia. Ak sa na vás tieto zákony vzťahujú, niektoré alebo všetky vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať a môžete mať ďalšie práva.

13. IDEMNIFIKÁCIA

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a zbavíte zodpovednosti spoločnosť eOptika s.r.o. a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené akoukoľvek treťou stranou z dôvodu alebo v dôsledku vášho porušenia týchto Podmienok používania služby alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo z dôvodu vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

14. CELÁ ZMLUVA

Tieto Podmienky vrátane všetkých právnych upozornení a vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti obsiahnutých na tejto webovej lokalite predstavujú úplnú dohodu medzi spoločnosťou eOptika s.r.o. a vami, pokiaľ ide o vaše používanie tejto webovej lokality, a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody a dojednania týkajúce sa toho istého.

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania služby, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.

Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto webovej lokalite alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (okrem iného vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).

15. ZMENITEĽNOSŤ

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok služby určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok služby, pričom takéto určenie nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné, neúčinné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, táto podmienka sa bude považovať za oddeliteľnú a ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostanú v platnosti.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Maďarska bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Beriete na vedomie, že v závislosti od vašej krajiny občianstva, bydliska alebo daňovej rezidencie sa na vás môžu vzťahovať aj určité predpisy týkajúce sa dovozu, nákupu, bankovníctva, ochrany osobných údajov alebo iné predpisy, ktoré môžu ovplyvniť vašu možnosť používať naše služby. Súhlasíte s tým, že ste plne zodpovední za dodržiavanie takýchto predpisov, ktoré môžu mať vplyv na používanie našej webovej lokality alebo poskytovanie našich služieb.

17. UKONČENIE PLATNOSTI

Záväzky a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.

Tieto podmienky poskytovania služieb sú účinné, pokiaľ ich nevypoviete vy alebo my. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

18. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Našu spoločnosť môžete kontaktovať v akejkoľvek záležitosti vrátane otázok týkajúcich sa týchto Podmienok na nasledujúcich adresách.

E-mailom: info@netoptika.sk

Telefonicky: +44 808 164 9400

Osobne:
eOptika Ltd.
Terez krt 50.
Budapešť, 1066
Maďarsko

19. ZMIENY

Najnovšia verzia podmienok poskytovania služieb je kedykoľvek k dispozícii na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Dátum zmien zverejníme na tejto webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie našej webovej lokality alebo Služby alebo prístup k nim po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Zmeny nemajú retroaktívny účinok v tom zmysle, že napríklad objednávky zadané podľa predchádzajúcej verzie našich Podmienok podliehajú režimu Podmienok platných v čase objednávky.

Tieto Podmienky poskytovania služieb a podmienky predaja nadobudli účinnosť 16. júna 2017.

 

PODMIENKY PREDAJA
20. VEK

Nepredávame výrobky určené na nákup deťmi. Môžeme predávať detské výrobky určené na nákup dospelým.

Súhlasom s týmito podmienkami používania vyhlasujete, že ste minimálne plnoletí v štáte alebo provincii svojho bydliska, alebo že ste plnoletí v štáte alebo provincii svojho bydliska a dali ste nám súhlas, aby sme umožnili používať túto stránku všetkým vašim maloletým závislým osobám.

21. VYŽADUJE SA PLATNÝ LEKÁRSKY PREDPIS

Zadaním objednávky na našej webovej lokalite potvrdzujete, že máte platný lekársky predpis na šošovky, ktoré si objednávate. Týmto potvrdzujete, že informácie, ktoré uvádzate, sú platné a presne podľa predpisu vášho očného lekára. Taktiež potvrdzujete, že váš predpis nie je starší ako 12 mesiacov. Vy, zákazník, dávate súhlas, aby sme v prípade potreby kontaktovali vášho očného lekára a overili si informácie o vašom recepte. Beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou absolvovať pravidelné očné prehliadky a udržiavať aktuálny predpis. Nezodpovedáme za žiadne následky v dôsledku odchýlky od vášho predpisu.

Kupujúci zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva musia po odoslaní objednávky v samostatnom e-maile zaslať svoj predpis, ale aj meno svojho lekára a jeho telefónne číslo. Tento predpis následne predložíme lekárovi na potvrdenie.

22. CENY

Všetky ceny sú uvedené vrátane platnej DPH.

Ceny našich výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vaša cena sa po odoslaní platnej objednávky nezmení.

Napriek našej snahe môže byť malý počet položiek v našom katalógu nesprávne ocenený. Ceny overíme pri spracovaní vašej objednávky a pred prijatím platby. Ak sme sa pomýlili a správna cena výrobku je vyššia ako cena na webovej lokalite, môžeme vás pred odoslaním buď kontaktovať a požiadať vás, či si chcete výrobok kúpiť za správnu cenu, alebo vašu objednávku zrušiť. Ak je správna cena výrobku nižšia ako naša uvedená cena, zaúčtujeme nižšiu sumu a výrobok vám zašleme.

23. FAKTÚRA

Keďže predávame len spotrebiteľom, zvyčajne vystavujeme len účet a nie celú daňovú faktúru. Fyzickú alebo elektronickú kópiu faktúry, potvrdenia o objednávke alebo potvrdenia o odoslaní si uschovajte ako dokumentáciu pre prípadné nároky zo záruky alebo reklamácie.

24. DOSTUPNOSŤ VÝROBKU

Informácie o dostupnosti nami predávaných výrobkov uvádzame na webovej lokalite vrátane informačnej stránky každého výrobku. V priebehu spracovania vašej objednávky vás budeme čo najskôr informovať e-mailom, ak sa ukáže, že niektorý z objednaných výrobkov nie je k dispozícii. Máte možnosť tieto výrobky neúčtovať, dostať čiastočnú náhradu alebo počkať, kým budú položky opäť na sklade, aby sme vám ich mohli zaslať neskôr.

Niektoré výrobky alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto výrobky alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu alebo výmene len podľa našich Zásad vrátenia tovaru.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb akejkoľvek osobe, geografickej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvá akýchkoľvek nami ponúkaných výrobkov alebo služieb.

25. INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

Ak nie je výslovne uvedené inak, nie sme výrobcom výrobkov predávaných na tejto webovej lokalite. Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby informácie o produktoch na našej webovej lokalite boli správne, skutočné obaly a materiály výrobkov môžu obsahovať viac a odlišných informácií, než sú uvedené na našej webovej lokalite. Zloženie sa tiež môže zmeniť.

Všetky informácie o výrobkoch na našej webovej lokalite majú len informatívny charakter. Odporúčame, aby ste sa nespoliehali výlučne na informácie uvedené na našej webovej lokalite. Pred použitím si vždy prečítajte etikety, upozornenia a pokyny dodané s výrobkom alebo kontaktujte výrobcu.

Obsah tejto webovej stránky nie je určený na to, aby nahradil rady lekára, optika, optometristu, oftalmológa, lekárnika alebo iného licencovaného zdravotníckeho pracovníka. Ak máte podozrenie, že máte zdravotný problém, okamžite sa obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Informácie a vyhlásenia o výrobkoch nie sú určené na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby alebo zdravotného stavu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepresnosti alebo nesprávne údaje o výrobkoch od výrobcov alebo iných tretích strán. Tým nie sú dotknuté vaše zákonné práva.

Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a obrázkov našich výrobkov, ktoré sa zobrazujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Všetky popisy výrobkov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a to výlučne podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek výrobku alebo služby na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.

Návod na použitie na krabici výrobku nemusí byť vo vašom rodnom jazyku. Návody na používanie výrobku poskytujeme v jazyku našich zákazníkov buď v tlačenej, alebo elektronickej podobe. Ak by ste potrebovali akýkoľvek návod na použitie výrobku, kontaktujte nás e-mailom.

26. ÚČET

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, predstavuje to porušenie podmienok, ktoré môže mať za následok okamžité zrušenie vášho účtu v našej službe.

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupoch a účtoch pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, tej istej kreditnej karty a/alebo objednávok, ktoré používajú tú istú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať kontaktovaním e-mailovej a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase vykonania objednávky.

Môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na našu webovú lokalitu bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj v prípade, že porušíte podmienky poskytovania služieb. V prípade ukončenia vášho prístupu na našu webovú lokalitu zostávajú v platnosti všetky ustanovenia Podmienok služby, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení vrátane, okrem iného, ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

27. PROFESIONÁLNI KUPUJÚCI

Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho výhradného úsudku javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi. Takíto profesionálni kupujúci by sa mali pred objednaním identifikovať a súhlasiť s obchodnými podmienkami objednávania od nás.

Upozorňujeme, že výrobky predávame len v množstvách, ktoré zodpovedajú typickým potrebám priemernej domácnosti. To sa vzťahuje na počet výrobkov objednaných v rámci jednej objednávky, ako aj na podanie viacerých objednávok na ten istý výrobok, ak jednotlivé objednávky zahŕňajú množstvo typické pre bežnú domácnosť.

28. UZATVORENIE NAŠEJ OBCHODNEJ ZMLUVY

Keď si u nás objednáte, predkladáte ponuku na kúpu výrobkov od nás. Náš systém vám následne zašle správu potvrdzujúcu prijatie vašej objednávky a obsahujúcu údaje o vašej objednávke. Ide o potvrdenie, že sme vašu objednávku prijali, a nie o potvrdenie prijatia vašej ponuky na kúpu objednaného výrobku (výrobkov) alebo služieb.

Vašu ponuku akceptujeme a kúpnu zmluvu na vami objednaný výrobok uzatvoríme až vtedy, keď vám výrobok odošleme a zašleme vám elektronickú správu potvrdzujúcu, že sme vám výrobok odoslali. Ak je vaša objednávka odoslaná vo viacerých balíkoch, môžete dostať samostatnú správu o odoslaní pre každý balík a každá správa a príslušné odoslanie uzavrie medzi nami samostatnú kúpnu zmluvu na výrobok (výrobky) uvedený (uvedené) v tejto správe.

Objednávku výrobku môžete bezplatne zrušiť kedykoľvek pred odoslaním potvrdzujúcej správy týkajúcej sa daného výrobku. Toto právo na zrušenie sa nevzťahuje na niektoré kategórie výrobkov a služieb. Máte tiež zákonné práva, ako aj záruky na vrátenie tovaru, ktorý ste si objednali. Podrobnosti nájdete v časti o zrušení objednávky.

Súhlasíte so zasielaním predajných faktúr elektronicky alebo v tlačenej forme, podľa toho, ako uznáme za vhodné. Ku každej dodávke vám priložíme kópiu faktúry alebo baliaci list. Keďže predávame súkromným osobám, naše faktúry nemusia spĺňať účtovné kritériá pre daňové faktúry profesionálnych kupujúcich.

29. ODHADY DODÁVOK

Keď máme váš tovar na sklade, snažíme sa vašu objednávku zabaliť v ten istý pracovný deň a okamžite vám ju odoslať. Nemôžeme však zaručiť, že odoslanie vašej objednávky v danom čase znamená, že vám tovar odošleme v ten istý deň. Upozorňujeme tiež, že výraz na našej webovej lokalite "skladom" vo všeobecnosti znamená, že váš sortiment výrobkov máme na sklade, ale jednotlivé kombinácie výrobkov, ktoré kupujete, môžu, ale nemusia byť v daný deň skladom.

Ak nemáme váš tovar na sklade, snažíme sa vám poskytnúť odhad času, ktorý je potrebný na to, aby sme váš tovar dostali. Niektoré položky sa neustále doobjednávajú, takže môžu prísť čoskoro. Na druhej strane, iné si môžu vyžadovať, aby sme vaše položky objednali špeciálne pre vás. V našom odhade uvedieme časy opätovného objednania typické pre produktový rad, ktorý si objednávate. Skutočný čas dodania vašich konkrétnych položiek sa však môže líšiť. Keďže sme tu závislí od našich dodávateľov, snažíme sa vám poskytnúť informácie, ale skutočné dodacie lehoty nemôžeme zaručiť.

Vašu objednávku zvyčajne odosielame v jednej zásielke, po tom, čo sú všetky výrobky na sklade. Niekedy sa môžeme z logistických dôvodov rozhodnúť poslať vaše položky v samostatných zásielkach. Ak si to želáte, môžete si zvoliť zaslanie dostupných položiek, hoci vám potom môžu byť účtované príslušné poplatky za dopravu dvoch objednávok.

Upozorňujeme, že pokiaľ nie je na webovej lokalite uvedené inak, ide len o odhady doručenia. Nie sú zaručeným časom dodania a nemalo by sa na ne ako na také spoliehať.

Na zabezpečenie rýchleho doručenia vám odporúčame, aby ste nám poskytli svoju úplnú poštovú adresu, ako aj denné telefónne číslo, aby vás naši logistickí partneri mohli kontaktovať. Po odoslaní objednávky dostanete prístup k číslu na sledovanie zásielky, kde môžete zásielku sledovať online, ak ste si vybrali možnosť sledovanej prepravy. Žiaľ, nemôžeme byť zodpovední za oneskorenie prepravy spôsobené našimi logistickými partnermi.

30. PROBLÉMY S DORUČENÍM

Vaše výrobky balíme do ochranných obalov, aby sme zabezpečili ich doručenie v perfektnom stave. Niektoré problémy s doručením však môžu mať za následok vašu nespokojnosť alebo to, že výrobok bude považovaný za nevhodný na použitie. Po prijatí zásielky ju skontrolujte. V prípade závažných problémov buď odmietnite doručenie (aby sa nám zásielka automaticky vrátila tým istým kuriérom), alebo nám to oznámte ihneď po otvorení zásielky.

31. MEDZINÁRODNÍ KUPUJÚCI

Zásielky zasielame do väčšiny krajín sveta. Pozrite si, prosím, aktuálne možnosti a poplatky za dopravu na našej webovej stránke.

Pri objednávaní produktov na doručenie mimo EÚ sa na vás môžu vzťahovať dovozné clá a dane, ktoré sa vyberajú po doručení balíka na určené miesto. Akékoľvek dodatočné poplatky za colné odbavenie musíte znášať vy, my nemáme nad týmito poplatkami žiadnu kontrolu. Colné predpisy sa v jednotlivých krajinách značne líšia, preto by ste sa mali obrátiť na miestny colný úrad, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Ďalším dobrým zdrojom informácií je stránka dutycalculator.com.

Okrem toho upozorňujeme, že pri objednávaní od nás sa považujete za dovozcu a musíte dodržiavať všetky zákony a predpisy krajiny, v ktorej výrobky dostávate. Vaše súkromie je pre nás dôležité a chceli by sme, aby si naši medzinárodní zákazníci uvedomili, že cezhraničné dodávky podliehajú otvoreniu a kontrole colných orgánov.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY PRED ODOSLANÍM

Nasledujúce sa týka objednávok výrobkov, ktoré nie sú vyrobené na zákazku (t. j. na mieru podľa vašich špecifikácií).

Máte právo zrušiť svoju objednávku pred tým, ako vám ju odošleme. Dajte nám to vedieť zaslaním spätného e-mailu na potvrdenie objednávky. Tým sa vaša objednávka pre nás účinne zruší, a teda nevznikne žiadna obchodná zmluva.

Vo väčšine prípadov vaše zrušenie znamená, že sa zásielka nikdy neuskutoční.

Naša možnosť zastaviť zásielku však môže byť obmedzená typom logistického plnenia, ktoré používame pre vašu konkrétnu objednávku. Vo väčšine prípadov sme schopní zastaviť zásielky v prípade zrušenia objednávky prijatej do 14.00 hod. V niekoľkých ďalších prípadoch nemusíme byť schopní zastaviť zásielky v ten istý pracovný deň.

V niekoľkých prípadoch, keď sme neboli schopní zastaviť zásielku po vašom zrušení, ste stále v bezpečí. Najprv sa môžeme pokúsiť kontaktovať logistického partnera a požiadať ho, aby vám zásielku nedoručoval. Po druhé, ak nemôžeme zastaviť doručovanie zásielky k vám, stačí odmietnuť prijatie zásielky, keď vás kontaktoval poštár alebo kuriér.

33. VRÁTENIE PEŇAZÍ PO ODOSLANÍ

Po odoslaní vašej objednávky sa uskutočnil predaj. Stále máte právo požiadať o vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru.

Po prvé, máte zákonné právo požiadať o vrátenie peňazí za celú objednávku. Vaše zákonné práva sú definované zákonmi vo vašej krajine alebo nariadeniami Európskej únie o ochrane spotrebiteľa. Všeobecne platí, že svoju objednávku môžete zrušiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa, keď ste dostali zakúpený tovar (alebo poslednú zásielku, ak sa týka tovaru alebo viacerých kusov tovaru dodávaných samostatne). O svojom rozhodnutí zrušiť objednávku nás musíte informovať. Svoju žiadosť môžete podať podľa pokynov a formulárov, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke, alebo nás môžete kontaktovať e-mailom. Na dodržanie lehoty na zrušenie objednávky stačí, ak svoje oznámenie odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty na zrušenie objednávky a tovar nám zašlete do 5 pracovných dní od tohto dátumu.

Aby bolo možné vrátiť peniaze, vrátený tovar musí byť neotvorený, nepoužitý, obal musí byť nepoškodený a mala by v ňom zostať dostatočná doba použiteľnosti. Právo na odstúpenie od zmluvy, vrátenie peňazí a výmenu sa nevzťahuje na dodávku výrobkov, ktoré nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ich po dodaní rozpečatíte, alebo ktoré sú po dodaní neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom; a na dodávku tovaru, ktorý sa môže rýchlo znehodnotiť alebo ktorého doba použiteľnosti uplynie. Za prijateľnú zostávajúcu dobu trvanlivosti považujeme 6 mesiacov alebo viac (pokiaľ sme vám zaslali tovar s minimálne 12-mesačnou dobou trvanlivosti).

Vrátenie tovaru je na vaše náklady. V takom prípade vám vrátime pôvodné náklady, ktoré ste zaplatili za položky, ako aj poštovné, ak vraciate celú objednávku. Ak vraciate len niektoré, ale nie všetky položky z objednávky, potom vám vrátime náklady zaplatené za príslušné položky. Vrátenie peňazí iniciujeme do 2 - 3 pracovných dní alebo skôr prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak. V každom prípade vám v dôsledku takéhoto vrátenia nevzniknú žiadne poplatky. Vrátenie peňazí môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

34. SŤAŽNOSTI A VRÁTENIE TOVARU

Ak chcete vrátiť poškodený alebo chybný výrobok, odporúčame vám vložiť ho do pevnej škatule a poslať ho doporučene. Je to preto, aby sa zabránilo poškodeniu počas prepravy. Ak chcete vrátiť rozbalené (alebo použité) kontaktné šošovky, je potrebné zabrániť ich vyschnutiu počas prepravy. Odporúčame vám vložiť šošovky do puzdra s roztokom a pevne ho uzavrieť. Keďže každé vrátenie je svojím spôsobom jedinečné, odporúčame vám, aby ste vopred kontaktovali naše oddelenie pomoci zákazníkom a stanovili presné podrobnosti vrátenia (koľko šošoviek sa bude vracať, či bolo balenie otvorené alebo neotvorené, či bude súčasťou vrátenia aj škatuľka, oznámenie čísla LOT atď. na adrese info@netoptika.sk. K tovaru, ktorý chcete vrátiť, by mal byť priložený list s popisom chyby výrobku a očakávaným výsledkom.

Vadné kontaktné šošovky (škrabance, značky, rozbité kontaktné šošovky pred otvorením). Šošovky v blistroch pred otvorením pozorne skontrolujte a ak na nich vidíte jasné poškodenia, neotvárajte ich. Aby sa na šošovky vzťahovala záruka, bude potrebné, aby nám boli zaslané odlepené, aby sme mohli poškodenie skontrolovať. Ak šošovky nebudú zapečatené a na šošovkách budú takéto poškodenia, môžeme to považovať za nesprávne zaobchádzanie so šošovkami a peniaze vám nevrátime.

Reklamácie na kvalitu kontaktných šošoviek - ak sa po otvorení šošoviek a ich nasadení vyskytnú reklamácie na kvalitu (začervenanie, rozmazané videnie, príliš rýchle vysychanie očí, nepríjemný pocit), budeme musieť šošovky prijať späť, aby sme ich mohli poslať výrobcovi na kontrolu. Náklady na vrátenie chybného výrobku znáša zákazník. Majte, prosím, na pamäti, že táto kontrola môže trvať až niekoľko týždňov, pretože tento proces nemôžeme ovplyvniť. Ak po kontrole rozhodneme, že došlo k výrobnej chybe, šošovky vrátime alebo preplatíme ich cenu a poštovné. Na druhej strane, ak nebola zistená žiadna výrobná chyba, kontaktné šošovky nemôžeme vrátiť ani zaslať náhradný výrobok.

Reklamácie týkajúce sa korekčnej sily šošoviek. Ak zistíte, že šošovky neposkytujú korekciu zraku, ktorú ste očakávali, ihneď nám napíšte a zašlite recept na kontaktné šošovky, ktorý nesmie byť starší ako 1 rok. Ak sa predpis zhoduje s objednanými šošovkami, budeme potrebovať, aby ste nám výrobok zaslali späť na kontrolu. Majte, prosím, na pamäti, že táto kontrola môže trvať až niekoľko týždňov, pretože tento proces nemôžeme ovplyvniť. Ak po kontrole rozhodneme, že došlo k výrobnej chybe, šošovky vám vrátime alebo preplatíme ich cenu a poštovné. Na druhej strane, ak nebola zistená žiadna výrobná chyba, kontaktné šošovky nemôžeme vrátiť ani zaslať náhradný výrobok. Ak nám nemôžete poskytnúť predpis alebo sa predpis nezhoduje s objednanými kontaktnými šošovkami, vrátenie peňazí ani opätovné zaslanie výrobku vám neponúkneme.

Reklamácie týkajúce sa nesprávnych parametrov. Pred otvorením skontrolujte škatuľku a presvedčte sa, či sa zhoduje s vaším predpisom. Ak zistíte, že je rozdiel medzi tým, čo ste si objednali, a tým, čo ste dostali, okamžite kontaktujte zákaznícky servis a krabičku neotvárajte. Ak zistíme, že došlo k chybe na našej strane, požiadame vás o zaslanie nesprávneho výrobku späť, uhradíme poštovné a opätovne vám zašleme objednaný výrobok alebo vám vrátime peniaze. Ak k chybe došlo pri zadávaní objednávky, požiadame vás, aby ste nám výrobok poslali späť, pričom náklady na dopravu znášate vy. Po prijatí výrobku pristúpime k zaslaniu náhradného výrobku alebo k vráteniu peňazí. Pred odoslaním výrobku späť oznámte túto skutočnosť zákazníckemu servisu a vždy použite adresu na vrátenie tovaru, ktorú vám ponúkame v e-mailoch a ktorá je uvedená na stránke Vrátenie tovaru. Na vrátenie tovaru na inú adresu sa nebude prihliadať a nebude poskytnuté opätovné zaslanie ani vrátenie peňazí.

Reklamácie týkajúce sa farebného efektu farebných šošoviek. Účinok farebných šošoviek je veľmi subjektívny a závisí aj od prirodzenej farby vašich očí. Keďže nie je možné predvídať konečný efekt, nemôžeme ponúknuť vrátenie peňazí za farebné šošovky, ak efekt nie je taký, aký ste očakávali.

Reklamácie týkajúce sa chýbajúcich výrobkov v objednávke. Ak pri preberaní zásielky zistíte, že táto nie je neporušená a škatuľa alebo obálka nie je zapečatená, zásielku nepreberajte a ihneď nás kontaktujte. Ak prevezmete zásielku, ktorá nie je v neporušenom stave, nemôžeme prijať žiadne reklamácie na chýbajúce alebo poškodené výrobky. Ak je zásielka v neporušenom stave, ale výrobky v krabici chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte prosím zákaznícky servis, a to zaslaním akýchkoľvek užitočných informácií a prípadne fotografií. Situáciu vyhodnotíme a odpovieme vám do 48-72 hodín od prijatia sťažnosti.


Reklamácie týkajúce sa výrobkov s krátkou dobou spotreby (menej ako 6 mesiacov). Ak dostanete výrobok, ktorého dátum spotreby je kratší ako doba jeho používania, neotvárajte ho a ihneď kontaktujte zákaznícky servis. Ak bol dátum spotreby uvedený na stránke výrobku, nemôžeme prijať vrátenie ani ponúknuť vrátenie peňazí. Ak však táto informácia nebola uvedená na stránke výrobku, zašleme vám náhradný výrobok s dlhším dátumom spotreby, akonáhle dostaneme nové zásoby.


Okuliare a slnečné okuliare - výrobky musia byť v nepoškodenom stave, pripravené na predaj ako nové výrobky. Na vrátenie peňazí za šošovky na základe lekárskeho predpisu nie je nárok, po vrátení tovaru je možné vrátiť peniaze len za rámy. Náklady na dopravu pri vrátení hradí zákazník. Ak nie ste s rámom spokojní a chcete ho vymeniť, musíte nám výrobky zaslať, pričom poštovné hradíte vy. Potom počkáme na spätné doručenie výrobku, ktoré môže trvať až 2 týždne, a až potom pristúpime k výmene rámu vašich zákaznícky vyrobených šošoviek. Ak by ste chceli, aby sme výrobok dostali rýchlejšie a aby sme hneď zadali novú objednávku, budete musieť uhradiť cenu šošoviek vyrobených na zákazku.

35. VÝMENA

Namiesto vrátenia peňazí môžete požiadať aj o výmenu tovaru, ktorý nám chcete vrátiť. Pôvodný tovar nám stále musíte vrátiť za rovnakých podmienok ako v prípade vrátenia peňazí.

Na výmenu vám pripíšeme náklady na položky, ktoré ste zaplatili. Keďže nemôžeme vykonať čiastočné vrátenie peňazí, výmenu môžeme vykonať len v prípade objednávky, ktorej hodnota sa rovná alebo je vyššia ako hodnota tovaru, ktorý vraciate.

Môžeme si vyhradiť právo na automatickú výmenu výrobku s inou veľkosťou balenia, keď pôvodná veľkosť tovaru nie je na sklade a my potom môžeme byť schopní rýchlejšie vybaviť objednávku.

36. VÝROBKY NA OBJEDNÁVKU

Právo na zrušenie, vrátenie peňazí a výmenu sa nevzťahuje na dodávku tovaru vyrobeného podľa vašich špecifikácií alebo jasne personalizovaného.

Napríklad pár okuliarov na predpis je vyrobený podľa vašich špecifikácií. Slnečné okuliare spravidla nie sú. Ale slnečné okuliare vybavené šošovkami na predpis (s reflexnou vrstvou aplikovanou na šošovky) sú opäť personalizované na mieru.

Ak nie je v našej ponuke uvedené inak, nemôžeme za tieto výrobky vrátiť peniaze ani ich vymeniť.

37. LICENCOVANÝ OPTIK

Dodržiavame všetky zákony a predpisy týkajúce sa online a offline predaja nami ponúkaných produktov.

Sme plne licencovanou optikou, ktorá ponúka kontrolu zraku optometristom, výdaj kontaktných šošoviek a súvisiacich produktov, výrobu okuliarov na predpis a poskytovanie súvisiacich služieb. Naša licencia pochádza z Maďarska a je pasovaná do ostatných krajín EÚ podľa

Spĺňame aj kritériá predpísané inými predpismi pre elektronický predaj kontaktných šošoviek online.

38. PRÍSLUŠENSTVO

Máme právo postúpiť obchodnú zmluvu (t. j. na konkrétny predaj na vašu objednávku) s vami na iný právny subjekt. Typickým dôvodom postúpenia takejto zmluvy je schopnosť tejto inej právnickej osoby splniť vašu objednávku v lepšej kvalite, ako by sme to dokázali my. Môže napríklad dodávať rýchlejšie, lacnejšie alebo mať vami objednané výrobky na sklade. Takýto právny subjekt môže, ale nemusí patriť do rovnakej skupiny spoločností ako my.

O postúpení zmluvy a o tom, kto bude vašu objednávku plniť, vás budeme písomne informovať. Nový právny subjekt, ktorý objednávku splní, potom zašle e-mail o odoslaní tovaru, čím medzi vami vznikne zmluva. Zmluva sa riadi aktuálnymi podmienkami predaja.

Zmluvu s vami môžeme postúpiť len dovtedy, kým nový právny subjekt, ktorý teraz plní vašu objednávku, prevezme a súhlasí s plnením všetkých zostávajúcich a vykonateľných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Vaše práva sa nemenia, len naše povinnosti neplní niekto iný. V prípade, že nový právny subjekt nesplní svoj záväzok, naďalej sme zodpovední za dodanie produktov alebo služieb, ktoré ste si u nás objednali.

V prípade, že sme postúpili zmluvu, inkasujeme peniaze len za iný právny subjekt ako jeho inkasný agent. Za umožnenie predaja novým právnym subjektom nám môže, ale nemusí byť vyplatená marketingová provízia.

Postúpením kúpnej zmluvy na inú osobu zostávame zodpovední za všetky žiadosti o vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru za vás. Náš záväzok voči vám podporíme recipročnou zmluvou zo strany právnickej osoby, ktorá vašu objednávku splnila.

39. ODVOLANIA SPOTREBITEĽOV

Ak máte voči nám sťažnosti alebo obavy, môžete sa obrátiť na niekoľko orgánov.

Poskytovatelia platobných služieb vám často poskytujú spôsoby, ako zastaviť platby v náš prospech alebo uložiť platby do úschovy, kým neukončíme riešenie sporu s nimi alebo s vami. Najznámejšími príkladmi sú spoločnosť Paypal a spoločnosti vydávajúce kreditné karty.
Vaše národné združenie spotrebiteľov môžete prostredníctvom ich webovej stránky:https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/.
Ďalšie prostriedky riešenia sporov poskytujú európske spotrebiteľské centrá v členských štátoch EÚ. Ich štandardné postupy vám pomôžu pochopiť vaše práva a iniciovať voči nám mediačné konanie. Centrum v Spojenom kráľovstve môžete kontaktovať prostredníctvom webovej stránky http://www.ukecc.net/contact-us/index.cfm.

Informácie o správe údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

POLITIKA
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie našej webovej stránky alebo služieb (ďalej len "my", "nás"). Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť vaše informácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") sme prijali, aby sme vysvetlili, aké informácie sa môžu zhromažďovať na našej webovej lokalite, ako tieto informácie používame a za akých okolností môžeme tieto informácie poskytnúť tretím stranám. Všetky informácie, ktoré poskytnete, sa budú používať len v súlade s týmito zásadami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej lokality, a nevzťahujú sa na naše zhromažďovanie informácií z iných zdrojov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov spolu s Podmienkami používania a Podmienkami predaja zverejnenými na našej webovej lokalite stanovujú všeobecné pravidlá a zásady, ktorými sa riadi používanie našej webovej lokality. V závislosti od vašich činností pri návšteve našej webovej lokality sa môže vyžadovať, aby ste súhlasili s ďalšími podmienkami.

SÚHLAS
Používanie našej webovej lokality alebo služieb predstavuje váš súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Ak s týmito zásadami nesúhlasíte, nepoužívajte našu lokalitu ani služby.

Používaním tejto lokality alebo našich služieb potvrdzujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii vášho bydliska, alebo nám dávate súhlas, aby sme umožnili používať túto lokalitu niektorému z vašich maloletých závislých členov.

BEZPEČNOSŤ
Naše obchody a údaje sú hosťované spoločnosťami spravujúcimi obchody alebo najlepšími hostingovými službami vo svojej triede, ako je napríklad Amazon Web Services. Vaše údaje ukladajú na zabezpečených serveroch. Na ochranu vašich osobných údajov prijímame primerané bezpečnostné opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme sa uistili, že k nim nie je možné získať nevhodný prístup, zneužiť ich, zverejniť, stratiť, zmeniť alebo zničiť.

Aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému prístupu k vašim údajom alebo ich zverejneniu, boli zavedené vhodné elektronické, fyzické, digitálne a manažérske postupy na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme online, a na zaistenie ich bezpečnosti.

Neukladáme ani priamo nespracúvame žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na iniciovanie platieb. Na tento účel máme uzatvorené zmluvy so špecializovanými spracovateľmi platieb, ktorí zaviedli medzinárodne auditované osvedčené postupy na ochranu vašich platobných informácií. Vaše údaje napríklad šifrujú pomocou štandardu PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Požiadavky PCI-DSS, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezpečné spracovanie informácií o kreditných kartách naším obchodom a jeho poskytovateľmi služieb.

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našej stránke. Výmena citlivých a súkromných údajov medzi stránkou a jej používateľmi prebieha prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi.

AKO ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE
Podobne ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok zhromažďujeme neosobné identifikačné informácie, ktoré zvyčajne poskytujú webové prehliadače a servery, ako napríklad typ prehliadača, jazykové preferencie, odkazujúca stránka a dátum a čas každej požiadavky návštevníka. Naším cieľom pri zhromažďovaní neosobných identifikačných informácií je lepšie pochopiť, ako naši návštevníci používajú naše webové stránky. Z času na čas môžeme zverejniť súhrnné neosobné identifikačné informácie, napr. zverejnením správy o trendoch vo využívaní svojej webovej lokality.

Zhromažďujeme aj potenciálne osobne identifikujúce informácie, ako sú adresy internetového protokolu (IP) pre prihlásených používateľov a používateľov zanechávajúcich komentáre na našich blogových príspevkoch. IP adresy prihlásených používateľov a komentátorov zverejňujeme len za rovnakých okolností, ktoré sú opísané nižšie.

Zhromažďujeme aj rôzne osobne identifikujúce informácie, ako sú napríklad e-mailové adresy, meno kupujúceho, dodacie alebo fakturačné adresy a individuálne údaje o predpisoch. Tieto informácie používame na vybavenie vašej objednávky alebo na pochopenie toho, ako používate naše služby, a na prispôsobenie našich služieb pre vás.

Nižšie je uvedený neúplný zoznam príkladov, ako zhromažďujeme informácie.

COOKIES
Na obohatenie a zdokonalenie vašich online skúseností používame súbory cookie, ako aj podobné technológie a služby poskytované inými subjektmi na zobrazovanie personalizovaného obsahu alebo reklamy a ukladanie vašich preferencií vo vašom počítači.

Súbor cookie je reťazec informácií, ktoré webová lokalita ukladá v počítači návštevníka a ktoré prehliadač návštevníka poskytuje webovej lokalite pri každej návšteve. Súbory cookie používame na identifikáciu a sledovanie návštevníkov, ich používania našich stránok a služieb a ich preferencií služieb alebo prístupu. Návštevníci, ktorí si neželajú, aby sa do ich počítačov ukladali súbory cookie, by mali pred používaním našich služieb nastaviť svoj prehliadač tak, aby súbory cookie odmietal, pričom by mali mať na pamäti, že niektoré funkcie našich webových stránok nemusia bez pomoci súborov cookie fungovať správne.

TRANSAKCIE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU
Tí, ktorí u nás zadávajú objednávku, sú požiadaní o poskytnutie ďalších informácií, v prípade potreby vrátane osobných a finančných údajov potrebných na spracovanie týchto transakcií. V každom prípade zhromažďujeme takéto informácie len v rozsahu, ktorý je potrebný alebo vhodný na splnenie objednávky alebo účelu interakcie návštevníka s našimi službami.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Bez ďalšieho upozornenia alebo varovania a podľa vlastného uváženia môžeme monitorovať, zaznamenávať a spracúvať akúkoľvek komunikáciu s vami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo iných digitálnych kanálov na účely kontroly kvality a školení alebo na vlastnú ochranu.

KOMUNIKÁCIA
S vaším súhlasom vám môžeme posielať e-maily, tlačené materiály alebo obchodné ponuky týkajúce sa našich produktov alebo služieb. Monitorujeme tiež, ako naši používatelia využívajú tieto časti komunikácie, a snažíme sa maximalizovať ich hodnotu pre vás.

REKLAMNÉ SIETE
Reklamy zobrazené na našej webovej lokalite a reklamy zobrazené kdekoľvek inde na internete alebo v mobilných zariadeniach vám môžu doručovať reklamní partneri, ktorí môžu nastavovať súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač zakaždým, keď vám pošle online reklamu, aby mohol zhromažďovať informácie o vás alebo o iných osobách, ktoré používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným sieťam okrem iného poskytovať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že vás budú najviac zaujímať.

Často môžete nastaviť preferencie toho, ako reklamné siete zhromažďujú a používajú vaše údaje alebo čo vám zobrazujú. Ak chcete, môžete sa úplne odhlásiť z reklamy založenej na záujmoch pomocou nastavení súborov cookie alebo natrvalo pomocou doplnku prehliadača.

Niektorým našim reklamným partnerom môžeme platiť za to, že vám pomôžu posielať elektronickú reklamu. Môžeme tiež získať províziu z určitých odkazov na našej webovej lokalite alebo z iného sprostredkovania objednávok od vás. To nemá vplyv na vaše nákupy ani na ceny, ktoré môžete nájsť na našich stránkach.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Naša služba môže obsahovať odkazy na externé stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Takéto služby sa riadia ich zásadami ochrany osobných údajov a nie našimi. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok, produktov alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE
Vyššie uvedené informácie používame v prvom rade na vytváranie štatistík (informácií na súhrnnej úrovni), okrem iného o správaní návštevníkov našej webovej lokality a ich transakciách a profiloch. Tieto informácie môžeme zobrazovať verejne alebo ich poskytovať iným subjektom za predpokladu, že informácie zostanú na súhrnnej úrovni.

Osobné údaje zhromažďujeme a používame na rôzne účely vrátane:

Na zlepšenie služieb zákazníkom. Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky na zákaznícke služby a potreby podpory.
Na personalizáciu používateľského zážitku. Súhrnné informácie môžeme použiť na pochopenie toho, ako naši používatelia ako skupina využívajú služby a zdroje poskytované na našej lokalite.
Na zlepšenie našej stránky. Neustále sa snažíme zlepšovať ponuku našej webovej lokality na základe informácií a spätnej väzby, ktoré od vás dostávame.
Na spracovanie transakcií. Informácie, ktoré používatelia o sebe poskytnú pri zadávaní objednávky, môžeme použiť len na poskytnutie služby k tejto objednávke. Tieto informácie neposkytujeme externým stranám s výnimkou rozsahu potrebného na poskytnutie služby
Na správu obsahu, propagačných akcií, prieskumu alebo inej funkcie stránky. Na zasielanie informácií používateľom, s ktorých zasielaním súhlasili, o témach, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať.
Na zasielanie pravidelných e-mailov a umiestnenie akéhokoľvek iného typu komunikácie s vami.
E-mailová adresa, ktorú používatelia poskytnú na spracovanie objednávky, sa použije len na zasielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa ich objednávky. Môže sa použiť aj na odpovedanie na ich otázky a/alebo iné požiadavky či otázky.

MARKETINGOVÉ PRIHLÁSENIE
Ak sa používateľ rozhodne prihlásiť do nášho poštového zoznamu, bude dostávať e-maily, ktoré môžu obsahovať novinky spoločnosti, aktualizácie, súvisiace informácie o produktoch alebo službách. Ak by sa používateľ kedykoľvek chcel odhlásiť z odberu budúcich e-mailov, na konci každého e-mailu uvádzame podrobné pokyny na odhlásenie

Môžeme vás tiež kontaktovať pomocou automatických hovorov a textových správ na akékoľvek telefónne číslo, ktoré ste nám poskytli, a to na (i) upozorniť vás na stav vašej objednávky; (ii) odstrániť problémy s vašou objednávkou; alebo (iii) pomôcť vám s objednávkou alebo opätovným objednaním, alebo ak je to potrebné na obsluhu vášho účtu.

STAROSTLIVOSŤ O OSOBNÉ ÚDAJE
Potenciálne osobné identifikačné a identifikačné údaje nikomu neprenajímame, nevymieňame ani nepredávame.

Všeobecné súhrnné demografické informácie, ktoré nie sú spojené so žiadnymi osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa návštevníkov a používateľov, môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pridruženými spoločnosťami a inzerentmi. Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať naše podnikanie a stránku alebo spravovať činnosti v našom mene, napríklad zasielanie informačných bulletinov alebo prieskumov. Vaše informácie môžeme zdieľať s týmito tretími stranami len na tieto obmedzené účely.

Vaše osobné údaje musíme zdieľať s rôznymi stranami, aby sme vám pomohli realizovať objednávky, ktoré ste u nás zadali. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s poskytovateľmi platobných služieb, poskytovateľmi logistiky a akoukoľvek inou stranou, ktorá zohráva úlohu pri doručovaní služieb alebo produktov, ktoré ste si u nás objednali. Keď predaj postúpime tretej strane, aby s vami mohla dokončiť predaj namiesto nás, odovzdáme tejto strane aj údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávky.

Poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, vo všeobecnosti zhromažďujú, používajú a zverejňujú vaše údaje len v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako napríklad platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť v súvislosti s vašimi transakciami súvisiacimi s nákupom. V prípade týchto poskytovateľov vám odporúčame prečítať si ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako budú títo poskytovatelia s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať. Upozorňujeme, že niektorí poskytovatelia môžu sídliť alebo mať zariadenia v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa rozhodnete uskutočniť transakciu, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše údaje môžu podliehať zákonom jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorej sa tento poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Potenciálne osobné identifikačné a identifikačné údaje sprístupňujeme len tým našim zamestnancom, dodávateľom a pridruženým organizáciám, ktorí (i) potrebujú poznať tieto informácie, aby ich mohli spracovať v našom mene alebo poskytovať služby dostupné na našej webovej lokalite, a (ii) ktorí súhlasili, že ich nebudú sprístupňovať iným osobám. Niektorí z týchto zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií sa môžu nachádzať mimo vašej domovskej krajiny; používaním našej webovej stránky súhlasíte s prenosom takýchto informácií k nim.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak nám to ukladá zákon. Potenciálne osobné identifikačné a identifikačné údaje môžeme zverejniť na základe predvolania, súdneho príkazu alebo inej vládnej požiadavky.

ODVOLANIE VÁŠHO SÚHLASU
Keď nám poskytnete osobné údaje, či už úmyselne, alebo jednoducho návštevou našich služieb, chápeme to tak, že súhlasíte s ich zhromažďovaním a používaním z dôvodov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Ak vás požiadame o vaše osobné údaje z konkrétneho dôvodu, napríklad na marketing, buď vás priamo požiadame o váš výslovný súhlas, alebo vám poskytneme možnosť odmietnuť ho.

Ak si to po predchádzajúcom prihlásení rozmyslíte, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali, a to tak, že nám to oznámite na e-mailovú adresu info@netoptika.sk alebo nám pošlete e-mail na adresu

eOptika Ltd.

Teréz krt 50

Budapest, 1066

Maďarsko

Upozorňujeme, že niektoré funkcie webovej stránky sú dostupné a komerčný predaj je možný len prostredníctvom prístupu k vašim údajom. Odvolaním vášho súhlasu sa môže stať, že vám nebudeme môcť poskytovať naše bežné služby.

PRENOSY
Ak dôjde k akvizícii alebo zlúčeniu nášho podniku alebo internetového obchodu s inou spoločnosťou, vaše údaje môžu byť prenesené na nových vlastníkov, aby vám mohli naďalej predávať výrobky. Zachováte si právo odmietnuť akúkoľvek komunikáciu s kýmkoľvek v budúcnosti.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak tak urobíme, upravíme dátum aktualizácie v dolnej časti tejto stránky alebo o tom budeme používateľov informovať e-mailom. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov a oboznamovať sa s ich úpravami.

Zmeny a objasnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie tejto webovej lokality po akejkoľvek zmene týchto zásad ochrany osobných údajov bude predstavovať váš súhlas s takouto zmenou.

Aktuálna verzia týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudla účinnosť 1. júna 2017.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Ak chcete zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho položiť otázku, kontaktujte nášho pracovníka pre dodržiavanie ochrany osobných údajov na adrese info@netoptika.sk.